تعرفه های نمایشگاه

تعرفه های نمایشگاه

تعرفه های نمایشگاه:

 

تولید داخل

عنوان گروه

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

گروه A

5، 6، 7، 31A، 31B، 35، 38، 44A، 44B

1,220,000ریال

گروه B

27، 40-40A، 41-41 ،B38B

1,170,000ریال

گروه C 38A

1,020,000ریال

گروه D

18، 20، 21، 22

920,000ریال

فضای باز 620,000 ریال

 

کالای خارجی

سالن

مبلغ واحد هر مترمربع

فضای سرپوشیده 13,520,000 ریال
فضای باز 8,060,000 ریال
  • تمامی تعرفه های یاد شده مربوط به غرفه های بدون تجهیزات (زمین خام) می باشد.
  • حداقل متراژ جهت غرفه های داخل سالن سرپوشیده (ریالی یا ارزی) شامل غرفه های با تجهیزات پیش ساخته و یا خودساز 12 مترمربع و جهت غرفه های فضای باز 30 مترمربع می باشد.
  • مالیات بر ارزش افزوده بر اساس درصد مصوب برای سال 1397 به مبالغ فوق افزوه خواهد گردید.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس