تاریخ برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

تاریخ برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

پیرو هماهنگی های بعمل آمده با ستاد ملی کرونا و همچنین وزارت نیرو و اخذ مجوزات مربوطه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در تاریخ 23 الی 26 دی ماه 1399 برگزار خواهد شد.

 

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس