روزهای کاری ستاد برگزاری از این پس شنبه الی چهارشنبه بوده و پنج شنبه ها تعطیل است.

روزهای کاری ستاد برگزاری از این پس شنبه الی چهارشنبه بوده و پنج شنبه ها تعطیل است.

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم می رساند روزهای کاری ستاد برگزاری از این پس شنبه الی چهارشنبه بوده و پنج شنبه ها تعطیل است.

طراحی و توسعه توسط راهکارهای هوشمند نبراس